مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

سهیل سلطانی نسب

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمّدعلی نبی زاده

رئیس هیئت مدیره

علی سخاوتی

عضو هیئت مدیره

حمید جهانی

عضو هیئت مدیره

محمّدعلی رحیمی پور

طراحی و اجرا واحد IT -
Chinese (Simplified)EnglishPersian