مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس محّمدرضا جعفری سیریزی

رئیس هیئت مدیره

حسین میرزائی کوهبنانی

عضو هیئت مدیره

سهیل سلطانی نسب

نائب رئیس هیئت مدیره

احمد مرشد زاده

عضو هیئت مدیره

علی سخاوتی

طراحی و اجرا واحد IT -
Chinese (Simplified)EnglishPersian